اقامت ارمنستان

وضعیت اقامت موقت- یک مجوز از طرف نهاد مدیریت عمومی مجاز دولت جمهوری ارمنستان که یک فرد خارجی را برای اقامت در کشور ارمنستان برای یک سال وارد می‌کند. افراد خارجی باید از طریق مرزهای دولتی، بر اساس دسترس پذیری یک پاسپورت معتبر و بر اساس ویزای ورودی یا سندی که وضعیت اقامت را تایید می‌کند و در صورت اخذ مجوز که از طرف نهاد مدیریت عمومی مجاز توسط دولت جمهوری ارمنستان که کنترل مرز را انجام می‌دهد، وارد ارمنستان شوند.