شرکت دانش بنیان

یکی از انواع شرکت هایی که در حال حاضر متقاضیان آن افزایش یافته، ثبت شرکت دانش بنیان می باشد. در واقع، این نوع شرکت ها بر پایه علم، تحقیقات، نوآوری، و ایجاد کار آفرینی تشکیل می شوند.

شرکت های دانش بنیان در واقع، شرکت هایی هستند که فعالیت آن ها بر روی تولید و اجرای یک یا چند اختراع متمرکز می باشد. بطور کلی، این نوع شرکت ها به منظور افزایش علم و ثروت و نیز بکارگیری و تجاری سازی اختراعات تشکیل می شوند.

بنابراین، یکی از ملزومات ثبت شرکت دانش بنیان داشتن اختراع و نوآوری می باشد.

همچنین، به شرکتی دانش بنیان گفته می شود که از 1 تا 100 درصد سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی، و یا از 51 تا 100 درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی این مراکز علمی باشد.
در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد، شرکت دانش بنیان خصوصی بوده و در غیر اینصورت دولتی می باشد.

خصوصیات شرکت دانش بنیان

  1. تنها مالکان آن دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی آن ها می باشند.
  2. در صورت خصوصي بودن شركت دانش‌بنیان، این شرکت بايد تابع قوانین و مقررات تجارت بوده و در اداره ثبت شركت­ها ثبت گردد.
  3. دانشگاه ها تنها به میزان سهام خود در مدیریت شرکت و  سود و زیان آن شریک می باشند.
  4. رییس و معاون دانشگاه یا مرکز پژوهشی تنها در زمان مسئولیت خود می توانند سهامداران شرکت باشند.
  5. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نباید هیچ گونه مسئولیتی در دانشگاه داشته باشند.
  6. اعضای هیئت علمی دانشگاه متناسب با میزان زمان، نوع فعالیت، و میزان مشارکتی که در مالکیت فکری معنوی شرکت دارند، می توانند سهامدار شرکت باشند.