ثبت WIPO

سازمان مالکیت تفکر جهانی یا world intellectual property organization یک انجمن جهانی برای خدمات، سیاست گذاری، اطلاعات و همکاری مالکیت فکری (Intellectual Property=IP) میباشد.

وایپو یک آژانس سازمان ملل میباشد که اعتبار و بودجه لازم را، خود تامین میکند و 193 کشور عضو آن هستند. ماموریت وایپو این است که به یک توسعه متعادل و سیستم IP بینالمللی موثر منجر شود که قادر به توسعه نوآوری و خلاقیت برای منفعت همه میباشد. تمامی 193 کشور با استراتژیها و فعالیتهای وایپو در همایشات سالیانه موافقت کردهاند.

وایپو ابداعات و خلاقیتها را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمامی کشورها از طریق یک سیستم مالکیت تفکری بینالمللی موثر و متعادل ارتقا میبخشد.

وایپو چه کاری را انجام میدهد؟

وایپو به دولتها، مشاغل و جامعه کمک میکند تا مزیتهای IP را بشناسند:

وایپو یک انجمن اداری را برای شکل دادن قوانین IP بینالمللی، برای یک جهان در حال تغییر، فراهم میکند. وایپو سرویسهای جهانی را برای حمایت از IP در سراسر سرزمینها فراهم کرده و اختلافات را رفع میکند. وایپو زیرساختهای فنی را برای ارتباطات سیستم IP و به اشتراک گذاری دانش مهیا میکند. وایپو همچنین برنامههای همکاری و ظرفیتسازی را برای قادر ساختن تمامی کشورها در جهت استفاده از IP برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم میکند.  وایپو یک منبع ارجاع جهانی را برای اطلاعات IP ارائه میدهد.

برای عضو شدن در وایپو، یک کشور باید یک سند تصویب یا الحاق را به مدیر کل بسپرد. قرارداد وایپو، عضویت را برای هر کشوری که دارای شرایط ذیل باشد، آزاد گذاشته است:

1- کشور عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد، یا عضو اتحادیه برن برای حمایت از کارهای ادبی و هنری باشد.

2- کشور عضو سازمان ملل یا یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد یا آژانس انرژی اتمی بینالمللی، یا یک عضو اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری باشد.

3- کشور از انجمن کل وایپو برای عضو شدن در سازمان، دعوت شده باشد.

ایران در سال 2002 میلادی عضو وایپو شد.

IP چیست؟

مالکیت فکری یا IP به ابداعات ذهن، مانند اختراعات، کارهای هنری و ادبی، طراحی و سمبولها، اسمها و عکسهایی که در تجارت استفاده میشود، ارجاع داده میشود. به عنوان مثال، IP توسط حق ثبت اختراع، حق چاپ و علائم تجاری محافظت میشود که به مردم این امکان را میدهد تا از آنچه آنها اختراع یا خلق میکنند، اعتبار یا منافع مالی بدست آورند. به وسیله تعادل مناسب بین منافع مبتکران و منافع عمومی وسیعتر، اهداف سیستم IP این است که محیطی را برای خلاقیت و اختراعاتی که میتوانند شکوفا شوند، پرورش دهد.