تنظیم قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین‌المللی به یک توافق‌نامه الزامی قانونی بین طرفین، مستقر در کشورهای مختلف که به انجام یا عدم انجام کارهای خاص متعهد هستند، اشاره دارد.

ممکن است قراردادهای بین‌الملل به صورت رسمی نوشته شوند. بیشتر مشاغل برای شفاف سازی شرایط توافق، قراردادها را به صورت کتبی ایجاد می‌کنند و اغلب به دنبال مشاوره حقوقی به هنگام ترسیم قراردادهای مهم هستند.

قراردادها می‌توانند تمام جنبه‌های تجارت بین‌الملل را پوشش دهند که متداول‌ترین آنها به ترتیب زیر است:

  • قرارداد فروش بین‌المللی
  • قرارداد توزیع بین‌المللی
  • قرارداد آژانس بین‌المللی
  • قرارداد نماینده فروش بین‌المللی
  • قرارداد عرضه بین المللی
  • قرارداد تولید بین‌المللی
  • قرارداد خدمات بین‌المللی
  • قرارداد اتحاد استراتژیک بین‌المللی
  • قرارداد مشترک بین‌المللی
  • قرارداد حق امتیاز بین‌المللی

معاملات تجاری بین‌المللی در قالب یک قرارداد بین‌الملل توضیح داده شده است که حاوی هدف(ها) و تعهدات هر یک از طرفین درگیر و شرایط حاکم بر معاملات است.

وقتی طرفین قرارداد از کشورهای مختلف وارد یک قرارداد می‌شوند، آنها توسط قانون قراردادهای بین‌المللی کنترل می‌شوند مگر اینکه آنها به قوانین یکی از کشورها پایبند باشند.

قانون قرارداد بین‌المللی یک شاخه از قانون بین‌المللی خصوصی می‌باشد. این نوع از قانون مکررا در قانون فروش بین‌المللی اعمال می‌شود.