گواهی نامه های استاندارد

چرا به گواهینامه استاندارد نیاز داریم؟

نیاز به تدوین و برقراری استانداردها، از علت کاملا واضحی برخوردار می باشد. امروزه، پیشرفت و بهبود کیفیت در ارائه خدمات و محصولات نقش مهمی در موفقیت یک سازمان ایفا می کند.

رقابت در جذب مشتری، باعث شده تا سازمان ها و شرکت ها در صدد بهبود کیفیت و مدیریت منابع و اصلاح گردش کارها برآیند.

در این راستا جهت بررسی نحوه کار، دستورالعمل ها، و چرخه های موجود در سازمان های مختلف و قیاس آن ها، وجود استانداردهای مربوطه و تدوین قوانین نیازی ضروری به حساب می آید؛ چرا که بر اساس این چهارچوب ها، می توان به نتیجه درست تری دست یافت.