تفاوت شعبه و نمایندگی خارجی

زمانی که یک برند خارجی هیچ نماینده ای در ایران نداشته باشد، افراد می توانند برای ثبت نمایندگی آن برند درخواست کرده و با تاییدیه از طرف کمپانی اصلی، برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی اقدام نمایند.

در صورتی که نمایندگی اصلی برند مورد نظر در ایران با درخواست کننده ثبت نمایندگی مسافت زیادی داشته باشد، متقاضی باید برای ثبت شعبه نمایندگی شرکت خارجی اقدام کند. لازم به ذکر است میزان مسئولیت شعبه خارجی را خود نمایندگی اصلی تعیین می نماید.