ثبت اختراع به چه صورت است؟

patent ثبت اختراع

در جهان امروز اختراعات بیشماری در حال وقوع است. این در حالی است که هر شخص بایستی اختراع خود را با نام و نشانی خود در جهان ثبت کند و آن را به مرحله تجاریسازی برساند و وارد بازار کند. این اختراع زمانی مورد حمایت قانون قرار میگیرد که دارای نوآوری و ابتکار باشد، در صنعت و حرفه خاصی مورد استفاده قرار گیرد و جدید باشد. همچنین مالک آن بعد از ثبت اختراع از حق و حقوق خاصی بهرهمند میشود.

گواهینامه ثبت اختراع 

گواهینامه ثبت اختراع در ایران، پس از بررسیهای انجام شده، از جانب اداره مالکیت صنعتی به شخص متقاضی واگذار میشود که اعتبار آن بیست سال میباشد. این گواهینامه جهت حمایت از اختراعات صادر میشود و دارنده آن از حقوق انحصاری مربوط به اختراع بهرهمند میشود. در صورت ساخت، استفاده و فروش از فرآیند مرتبط با اختراع ثبت شده، اجازه مالک حق انحصاری اختراع لازم میباشد.

PCT- سیستم ثبت اختراع بینالمللی

the patent cooperation treaty یا پیمان همکاری ثبت اختراع به متقاضیانی که به دنبال حمایت ثبت اختراع بینالمللی برای اختراعاتشان هستند، کمک میکند. PCT با تصمیمات اعطای حق ثبت اختراع به دفاتر ثبت اختراع کمک میکند و همچنین دسترسی عمومی را به اطلاعات فنی با ارزش که مربوط به اختراعات میباشد را آسان میکند. با پر کردن یک درخواست ثبت اختراع بینالمللی تحت PCT، متقاضیان میتوانند به طور همزمان در تعداد بسیار زیادی از کشورها به دنبال حمایت برای یک اختراع باشند.