ثبت اختراع به چه صورت است؟

patent ثبت اختراع

در جهان امروز اختراعات بی شماری در حال وقوع است. این در حالی است که هر شخص بایستی اختراع خود را با نام و نشانی خود در جهان ثبت کند و آن را به مرحله تجاری سازی برساند و وارد بازار کند.

این اختراع زمانی مورد حمایت قانون قرار می گیرد که دارای نوآوری و ابتکار باشد، در صنعت و حرفه خاصی مورد استفاده قرار گیرد و جدید باشد. همچنین مالک آن بعد از ثبت اختراع از حق و حقوق خاصی بهره مند می شود.

گواهینامه ثبت اختراع 

گواهینامه ثبت اختراع در ایران، پس از بررسی های انجام شده، از جانب اداره مالکیت صنعتی به شخص متقاضی واگذار می شود که اعتبار آن بیست سال می باشد. این گواهینامه جهت حمایت از اختراعات صادر می شود و دارنده آن از حقوق انحصاری مربوط به اختراع بهره مند می شود.

در صورت ساخت، استفاده و فروش از فرآیند مرتبط با اختراع ثبت شده، اجازه مالک حق انحصاری اختراع لازم می باشد.

PCT- سیستم ثبت اختراع بینالمللی

the patent cooperation treaty یا پیمان همکاری ثبت اختراع به متقاضیانی که به دنبال حمایت ثبت اختراع بین المللی برای اختراعاتشان هستند، کمک می کند. PCT با تصمیمات اعطای حق ثبت اختراع به دفاتر ثبت اختراع کمک می کند و همچنین دسترسی عمومی را به اطلاعات فنی با ارزش که مربوط به اختراعات می باشد را آسان می کند.

با پر کردن یک درخواست ثبت اختراع بین المللی تحت PCT، متقاضیان می توانند به طور همزمان در تعداد بسیار زیادی از کشورها به دنبال حمایت برای یک اختراع باشند.