مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس


مرحله اول- مشاوره با مشاوران ثبت ملاصدرا

مرحله دوم – ارائه مجوز فعالیت

                 سرمایه گذار قبل از مراجعه به ثبت شرکتها باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید.

مرحله سوم – ارائه کلیه مدارک ثبتی به موسسه ثبت ملاصدرا

مرحله چهارم – تائید اسم تجاری

                 در تقاضای تعیین نام سرمایه گذار میتواند از اسامی ایرانی و خارجی استفاده نماید

                 برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد ) پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد

مرحله چهارم – تکمیل کلیه مدارک ثبت نام اشخاص حقوقی

مرحله پنجم – پرداخت حقوق ثبتی و اختصاص شماره دبیرخانه به فرم تعیین نام اسم تجاری

مرحله ششم – بررسی مدارک ثبتی ارائه شده

                 بررسی مدارک ثبتی ارائه شده  توسط کارشناسان ثبت ملاصدرا و اعلام نواقص به سرمایه گذار

                 شرکتنامه و اظهارنامه تکمیل و ارائه شده توسط موسسین مخصوص ثبت نوع شرکت

                 مرکز شرکت باید در محدوده منطقه آزاد ارس باشد

تهیه پیش نویس آگهی تاسیس


مرحله اول- ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه اشخاص حقیقی در دفتر ثبت

مرحله دوم- درج نام تجاری تائید شده در دفتر مربوطه

مرحله سوم- اختصاص شماره دبیرخانه به اظهارنامه پلمپ دفاتر

مرحله چهارم- ثبت اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری در دفتر مربوطه

مرحله پنجم- ارائه یک نسخه ممهور شده مدارک ثبتی و آگهی تاسیس به سرمایه گذار

مرحله ششم- ارسال یک نسخه از آگهی تاسیس به معاونت صادر کننده مجوز

مرحله هفتم- ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی