شرکت با مسئولیت محدود

چنانچه دو یا چند نفر قصد اقدام به تاسیس شرکتی نمایند که برای آن ها مسئولیتی زیادی نداشته باشد، باید نوع شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.

در شرکت با مسئولیت محدود هر کدام از شرکا با توجه به میزان سرمایه خود، در بدهی ها و تعهدات شرکت نقش خواهند داشت. همچنین، در نام گذاری شرکت باید حتما عبارت “با مسئولیت محدود” ذکر شده و از هیچ کدام از شرکا نباید نام برده شود.

 

.