مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در قشم


1. دو نسخه از  اساسنامه شرکت سهامی خاص با امضاء کلیه سهامداران

2. دو نسخه از اظهارنامه تکمیل شده توسط سرمایه گذار، با امضاء کلیه سهامداران

3. دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسس با امضاء سهامداران و بازرسان

4. دو نسخه از صورت جلسه اولین جلسه هیئت مدیره با امضاء کلیه اعضاء

5. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران، مدیران، و بازرسان (در صورتی که سهامداران خارجی باشد، تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)

6. تاییدیه یکی از بانک های منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس برای حداقل 35 % سرمایه (در صورتی که تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد، ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است)

7. دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

8. ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت به سازمان منطقه

9. ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی (در صورتی که سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد)

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در قشم


1- دو نسخه از شرکتنامه با امضاء تمامی شرکاء

2- دو نسخه از تقاضانامه با امضاء تمامی شرکاء

3- دو نسخه از اساسنامه شرکت با مسولیت محدود با امضاء کلیه شرکاء

4- دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسس با امضاء شرکاء

5- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران شرکت (در صورتی که شرکاء اتباع خارجی باشند، تصویر گذرنامه آن ها ارائه گردد)

6- دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

7- ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت به سازمان منطقه

مدارک لازم برای ثبت موسسات غیر تجاری در قشم


– دو نسخه از تقاضانامه موسسه غیر تجاری

– دو نسخه از اساسنامه موسسه غیر تجاری

– دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

– تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی موسسین

– ارائه مجوز فعالیت از سازمان مربوطه

– ارائه تاییدیه پرداخت هزینه های ثبت به سازمان منطقه