رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی در واقع نوعی مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌وران می باشد. به منظور اجرای هر پروژه باید توانایی شرکت های دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط‌ دستگاه‌ های اجرایی ذی ربط ارزیابی شود. دریافت گواهی صلاحیت، مرحله اول فرآیند احراز صلاحیت شرکت های متقاضی حاضر در مناقصات دولتی و پروژه‌ های بزرگ می‌ باشد.

شرکت ها از لحاظ نوع فعالیت برای دریافت رتبه به 5 دسته تقسیم می‌شوند که رتبه هر یک از این آن ها توسط نهاد خاصی صادر می‌گردد. همچنین، مراجعه هر شرکت برای دریافت رتبه باید به اداره مربوطه صورت گیرد.

رتبه پیمانکار       رتبه مشاور        طرح و ساخت EPC        رتبه انفورماتیک       رتبه انبوه ساز