پلمپ دفاتر

تمامی شرکت ها و موسسات به ثبت رسیده مشمول قوانین مالیاتی شده و باید هر ساله از سازمان امور مالیاتی، دفاتر قانونی خود را دریافت نمایند.

همچنین باید در دفاتر قانونی (پلمپ دفاتر)، کلیه فعالیت های مالی شرکت به ترتیب تاریخ وقوع آن ها درج گردند. دفاتر قانونی در انتهای سال مالی (زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی)، باید بصورت پلمپ شده به دارایی تحویل داده شوند.

لازم به ذکر است که تحریر در دفاتر قانونی، باید خوانا، بدون خط خوردگی، لاک گرفتگی، و تراشیدگی باشد. شرکت های غیر فعال نیز ملزم به دریافت دفاتر قانونی بوده و باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت تخلیه شده، به اداره دارایی تحویل دهند.

مدارک لازم برای اخذ دفاتر پلمپ :

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره
  2. کپی روزنامه رسمی تاسیس
  3. کپی روزنامه آخرین تغییرات
  4. مهر شرکت