کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در قوانین واردات و  صادراتایران برای تاجران ضروری است، مانند مجوزی برای تجارت های آن ها عمل می کند. صدور کارت بازرگانی، موکول به آن است که بازرگانان شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشند.

در شرکت‌ های تجاری، کارت بازرگانی مربوطه به نام مدیر مسئول شرکت صادر می شود. بازرگانانی متقاضی صدور کارت بازرگانی باید طبق فرم‌ های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی، اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی ارائه دهند.

همچنین، این افراد باید از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌ های خارجی منوط به معامله دو طرفه است. این به معناست که در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده میشود که کشور آن ها نیز به تاجران ایرانی اجازه تجارت دهند.

یکی از خدمات هلدینگ بین المللی ملاصدرا در دسته خدمات بازرگانی، اخذ، تمدید، و ابطال کارت بازرگانی می باشد. تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره ثبت شركت ها، مالیكت صنعتی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران صورت می گیرد.